Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie 4travelers.pl zwanym dalej Serwisem oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Infinity Travel Sp. z o.o. (zwany dalej Infinity Travel) z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 12A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000426560, NIP 7010342527,
 2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Infinity Travel na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Infinity Travel oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisie jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2 Definicje

 1. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
 4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 5. Użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Infinity Travel,
 6. Operator Turystyczny - touroperator, agent - biuro podróży, z którymi Infinity Travel współpracuje jako agent turystyczny,
 7. Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych,
 8. Agent - biuro turystyczne, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju,
 9. Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową,
 10. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących,
 11. Warunki uczestnictwa – zgłoszenie regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta,
 12. Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną,
 13. Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną www.4travelers.pl
 14. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Infinity Travel na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu przez Klientów

 1. Korzystając z Serwisu Klient zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
 2. Korzystając z Serwisu Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 3. Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. Dokonywanie rejestracji oraz rezerwacji przez Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dokonanie rejestracji oraz rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. Infinity Travel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Serwisem oraz że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
 7. Dane osoby, rezerwującej Imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w ww. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

§ 4 Zawarcie umowy o Imprezę turystyczną

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

 1. Na stronach www.4travelers.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
 2. Po zapoznaniu się i wybraniu przez Klienta interesującej oferty oraz Warunkami Uczestnictwa można dokonać rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie u Sprzedawcy Organizatora Turystycznego.

  1. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Klient ma możliwość wyboru płatności online (PayU) lub płatności przelewem na numer rachunku bankowego podany w regulaminie Organizatora Turystycznego oraz wysyłana jest umowa.
  2. Po otrzymaniu e-maila z rezerwacją lub zapisu telefonicznego Organizator Turystyczny automatycznie wysyłana jest umowa z podanymi w formularzu lub zgłoszeniu danymi. Po otrzymaniu umowy Klient winien dokonać wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, tradycyjnym przelewem bankowym.
 3. W momencie otrzymania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
 4. Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
 5. W każdym czasie Klient może się skontaktować z Organizatorem Turystycznym aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wyjazdu.

§ 5 Cena imprezy turystycznej

 1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.
 2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Infinity Travel nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
 3. Infinity Travel zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Klienta oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w Serwisie zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej Imprezy turystycznej.

§ 6 Regulowanie płatności

 1. Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, które zostaną przesłane wiadomością e-mail.
 2. Wpłaty można dokonać jednorazowo poprzez płatność online PayU lub wpłatą na konto (II raty zaliczka, wpłata uzupełniająca), przy czym pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata uzupełniająca powinny zostać uregulowane w terminach wskazanych w Warunkach Uczestnictwa dostępnych na stronie podczas rezerwacji oraz w Umowie.
 3. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz płatności uzupełniającej określonej przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Organizatora podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty.
 4. Przelewu należy dokonać na konto:
  PKO BP. o / Warszawa, ul. Puławska 2
  77 1020 1068 0000 1002 0211 0765
  W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

§ 7 Zmiana rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez kontakt z Organizatorem na dane kontaktowe podane w Umowie oraz Warunkach Uczestnictwa.

§ 8 Anulowanie rezerwacji

 1. Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
 2. Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Organizator przyjmuje wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
 3. Infinity Travel zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
 4. Infinity Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
 5. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Organizatora pod wskazany w formularzu adres e-mail.

§ 9 Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Organizatorem i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu. Organizator informuje każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej.

§ 10 Zasady korzystania z Serwisu oraz zawarcie umowy przez Organizatorów Turystycznych

 1. Korzystając z Serwisu Organizator Turystyczny zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.
 2. Korzystając z Serwisu Organizator Turystyczny akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie w szczególności pobierania przez Infinity Travel prowizji w wysokości 5% wartości sprzedanej Imprezy turystycznej (z wyłączeniem odrębnych umów określających warunki świadczenia Usługi) za pośrednictwem Serwisu oraz ponosi własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 3. Organizator Turystyczny korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. Dokonywanie rejestracji i publikacji ofert oraz rezerwacji na rzecz Klienta z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dokonanie rejestracji oraz publikacji oferty turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. nfinity Travel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Serwisem oraz że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z Serwisu informacji.

§ 11 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Usługi świadczone są Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:

  1. posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
  2. posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu Infinity Travel pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. Infinity Travel gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.
 2. Użytkownik, którzy postanowią zautoryzować swoją aktywność w którymkolwiek Serwisie Infinity Travel, proszeni są o wypełnienie formularza i podanie informacji umożliwiających kontakt z użytkownikiem (adres e-mail), oraz imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane przez Infinity Travel jedynie do niezbędnych kontaktów z Użytkownikiem.
 3. Użytkownicy, którzy za pośrednictwem Serwisu Infinity Travel dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują Infinity Travel dodatkowo inne dane - wskazane przez Infinity Travel w formularzu rezerwacyjnym - konieczne w procesie rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Dane te objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych". Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Infinity Travel jako Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Infinity Travel jako Administratora także zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Infinity Travel uprawniony jest odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Użytkownika danych niezbędnych ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usług świadczonych przez Infinity Travel.
 8. Dane Użytkownika podane podczas: wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Infinity Travel traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 9. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika ani dla danych Użytkownika. Warunkiem działania plików typu cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 10. 1Administratorem danych osobowych jest: jest Infinity Travel Sp. z o.o., 00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12A.

§ 13 Korzystanie z serwisu

 1. Korzystając z Serwisu Infinity Travel Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.
 2. Korzystając z Serwisu Infinity Travel Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

§ 14 Prawa i obowiązki stron

 1. Infinity Travel zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Infinity Travel dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Infinity Travel zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Infinity Travel nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Infinity Travel dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Infinity Travel.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Infinity Travel zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) a udostępnione przez Organizatorów Turystycznych winny być objęte przez Organizatorów Turystycznych ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Infinity Travel w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W przypadku uzyskania przez Infinity Travel wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Infinity Travel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Infinity Travel może powiadomić też Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§ 15 Odpowiedzialność

 1. Infinity Travel zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Infinity Travel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 3. Infinity Travel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Infinity Travel.
 4. Infinity Travel nie ponosi odpowiedzialności:
  - za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
  - za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

§ 16 Postępowanie reklamacyjne

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Infinity Travel wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Infinity Travel były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Infinity Travel mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Infinity Travel należy składać na adres siedziby firmy lub wysyłać je na adres internetowy info@infinitytravel.pl Infinity Travel rozpatrzy Państwa reklamację w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Infinity Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
 3. Infinity Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Infinity Travel, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Me Infinity Travel, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
 4. Korzystając z usług świadczonych przez Infinity Travel Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.
 5. Infinity Travel ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Użytkowników.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Infinity Travel Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej info@infinitytravel.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2014 roku.